Rijksmonument historische aanleg

Beschrijving

Het kasteelterrein wordt omsloten door een ellipsvormige buitengracht uit het begin van de 17de eeuw. Daarbinnen het kasteeleiland met centraal daarop het kasteel en omgeven door een cirkelvormige gracht. De begroeiing op het eiland kent geen aanleg meer en is verwilderd. Tussen de beide grachten is aan de oostzijde het terrein van de voorburcht, waarop een U-vormige bebouwing. De binnenoevers van de buitengracht zijn goeddeels als tuin in gebruik. De dubbele omgrachting dateert uit het eerste kwart van de vijftiende eeuw.

De aanleg van het omringende terrein wordt gekenmerkt door een lanenstructuur, waterlopen, bospercelen met het dubbel omgrachte kasteelterrein als middelpunt. In het begin van de negentiende eeuw was er sprake van een “buytenhof”, waarvan gedeelten in gebruik waren gegeven aan de pachters van de voorburcht, doch thans is daar weinig meer van terug te vinden.

De onder een hoek van circa dertig graden op de poorttoren van de voorburcht aanlopende, door dubbele bomenrijen omgeven, oprijlaan, die een bruggetje over een aftakking van de Voordeldonkse Broekloop bevat, is ca 300 meter lang en vormt uit historisch oogpunt het meest in het oog springende onderdeel van het lanenstelsel. Bij de aansluiting op de weg Asten-Heusden bevinden zich twee driehoekige terreintjes, die vermoedelijk restanten bevatten van een toegangspartij. Ten zuiden van het kasteelterrein is een door waterlopen omgeven rechthoekig bosperceel dat in de negentiende eeuw heeft dienst gedaan als slingerbos, maar thans is verwilderd.

Een wisselend aantal pachtboerderijen maakte in de loop der tijd deel uit van de heerlijkheid Asten. Geen van deze hoeven is echter bewaard gebleven. Een sluisje in het zuidoosten geeft via andere waterlopen de verbinding met de Voordeldonkse Broekloop.

Waardering

De HISTORISCHE AANLEG is van algemeen belang:

  • vanwege de nog goed herkenbare historische structuur van een op een agrarische functie gebaseerde heerlijkheid;
  • de ouderdom;
  • de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)