Rijksmonument bebouwing op de voorburcht

Beschrijving

De goed bewaard gebleven, één bouwlaag hoge, in baksteen opgetrokken U-vormige bebouwing dateert, evenals de buitengracht, uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw en werd vroeger als hofstede aangeduid. Het voormalig agrarisch gebruik wordt bevestigd door het vóórkomen van de bebouwing en de historische benaming van de verschillende onderdelen.

De langgerekte aaneengesloten bebouwing is, rondgaand van zuid naar noord: samengesteld uit de volgende naar oude functies benoemde onderdelen:In het zuidelijk deel een schop, een varkenskooi en een secreet, een brouwhuis en een schuur, een bedrijfsgedeelte, een voorstal en een keuken. In het tussenstuk: een opkamer, een stal, het poortgebouw en een opkamer. In het noordelijk gedeelte: een keuken, een voorstal, een bedrijfsgedeelte, een schaapskooi en een schop. Van de zuidelijke vleugel is het bovenste gedeelte van de kap met riet gedekt, daaronder met oud-hollandse pannen: het uiteinde is afgewolfd. Aan de zijde van de binnenplaats bevinden zich elf ramen, sommige met twintigruits verdeling, vijf rechte en vier getoogde deuren. Het middelste gedeelte, dat asymmetrisch door de hoger opgetrokken poorttoren in twee delen wordt verdeeld, is goeddeels met pannen gedekt en bevat aan de binnenzijde te rechter zijde twee twintigruits vensters, een klein raampje, een dubbele getoogde deur en een vierruits spaakvenster. Te linker zijde van de poort een groot twintigruits venster.

Het met een ingesnoerde piramidespits bekroonde poortgebouw is hoger opgetrokken dan de overige bebouwing en bevat aan de bovenzijde een gemetselde tandlijst. Aan de binnenzijde boven de getoogde poortdoorgang een rechthoekige opening. Aan de buitenzijde een gemetseld boogfries met vijf bogen, een ruitvormige opening boven de poort en duivengaten.

De noordelijke vleugel is met pannen gedekt en bezit aan de binnenzijde vier ramen, drie rechte en twee getoogde deuren, alsmede een dakkapel in het midden. De schaapskooi en de schop aan het uiteinde zijn vervangend door weinig aangepaste nieuwbouw. De gebouwen zijn thans voor het merendeel als woningen ingericht.

Waardering

De BEBOUWING OP DE VOORBURCHT is van belang:

  • als voorbeeld van goed bewaard gebleven bijgebouwen met een van oorsprong agrarische functie behorend bij een versterkt huis;
  • vanwege functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats;
  • vanwege de zeldzaamheidswaarde van de U-vormige grondslag van de bebouwing.

(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)