ANBI

De Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten is een culturele ANBI (een algemeen nut beogende instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
Samenstelling bestuur oktober 2019

 • Martijn van der Klis (voorzitter)
 • Franca Thijssen (secretaris)
 • Louk Dorrestein (penningmeester)

Fiscaalnummer: 8053.71.217

Beloningsbeleid: De SBKA draait volledig op vrijwilligers. Zijn ontvangen geen vergoeding op uurbasis, wel een kleine attentie, denk aan ‘borrel’ bij werkoverleg.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

 • De doelstelling van de Stichting is het behoud van het kasteelerfgoed.
 • Het klein onderhoud geschiedt door vrijwilligers.
 • Door het organiseren van activiteiten (Kastelendag, Monumentendag, Anna Ceelen lezing, zomeravondrondleidingen, rondleidingen, ruimte bieden aan fotoreportages, NL-doet, en incidentele activiteiten) ontvangt de SBKA inkomsten voor het klein onderhoud en creëert zij bekendheid en draagvlak in de omgeving.
 • Het groot onderhoud en de consolidatie van de Kasteelruïne, wordt deels gesubsidieerd en verder gefinancierd door bijdragen van donateurs en fondsen.
 • De SBKA heeft een BRIM-subsidie ontvangen voor de periode 2017 t/m 2022 van in totaal € 23.550.
  In 2017 zal in dat kader het schilderwerk (brug en ruïne) gerealiseerd worden en mogelijk het snoeiwerk van de klimopbegroeiing in de ruïne.
 • De komende jaren staan het herstel van het metsel- en voegwerk, van het pleisterwerk in de kelder en van de natuur- en kunststeen gepland.
 • De fondsenwerving is in 2017 van start gegaan.